ବର୍ନେଲେଞ୍ଜି

ଇନ୍‌ଲେନ୍ ଜୁରାୟ୍‌ମରଞ୍ଜି ରାଜିରା ଏରିଆ ଗାମ୍‌ଲେ,ରାୟଗଡ଼,ଜିରାଙ୍ଗ୍ ଡ଼ ରାମଗିରିନ୍‌ ଆଏରିଆଲୋଙ୍‌ ଏଡ଼କୋତନାୟ୍ । ଇନ୍‌ଲେନ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼଼ିଶା ରାଜ୍ଯ ଭାରତ  ଡେଶାଲୋଙ୍ ଡ଼କୋ ।

Location
ସେର୍ ଆବ୍‌ମେଆ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.