ଜୁରାଇ

ଜୁରାୟ୍‌ ଆର୍‌ନୁକୁ ୱେବ୍‌ସାଇଡ଼୍‌ ସଲଡ଼୍‌ ଏଜାତମ୍‌ ।

ଇନ୍‌ଲେନ୍‌ ଆସୋୟ୍‌ ବଇନ୍‌ ଆବର୍‌ନେ, କନ୍‌ନନ୍‌,ଡ଼ ଅଡ଼ିଓ ଅନବ୍‌ଜଙ୍‌ବର୍‌ ଆମ୍ଭେନ୍ ଆସନ୍‌ ଏଡ଼୍‌କୋଲାୟ୍‌। ଡ଼ ତିଆତେ ଆମ୍ଭେନ୍‌  ଡ଼ାଉନ୍‌ଲୋଡ଼ ଆବ୍‌ମେଲେ ଏରବ୍‌ତିତେ।  ଆରି ଜୁରାୟ୍‌ ଲଙ୍‌ଲଙ୍‌ଙାନ୍‌ ( ସର୍‌ଙ୍‌ନ୍‌ )  ବାତ୍‌ତେ ଗିୟ୍‌ଲେ ଏରବ୍‌ତିତେ। ଆମ୍ଭେନ୍‌ ଆମଙ୍ ଆର୍‌କ୍‌ଡ଼ାବିଗଡ଼୍‌ ଆତୋନ୍‌ଡ଼ୋ ଜୁରାଇ ଡ଼ ଇଂରାଜି ଆନିଡ଼ଲ୍‌ ଆଇଡିଡ଼୍‌ ଡକୋ। ତିୟା ଆବଟମ୍‌ଲୋଙ୍‌ ଲନବ୍‌ବଡ଼ନ୍‌ ଡ଼ କ୍ଲିକ୍‌ ଏବ୍‌ମେଲେନ୍‌ଡ଼େନ୍‌ ଜୁରାଇ ଡ଼ ଇଂରାଜି ଲଙ୍‌ଲଙ୍‌ଙାନ୍‌ ବାତ୍‌ତେ ଗିୟ୍‌ଲେ ଏରବ୍‌ତିତେ।  ଆମ୍ବେନ୍‌ ଗିୟ୍‌ଲେ ଡ଼ଅଙ୍‌ଲେନ୍‌ ଏବର୍‌ତଲେନ୍ ଡ଼ ଆଜିରିର୍‌ତାଞାନ୍‌ ଆଡ଼ିନାଇଁଙ୍‌ ଆରି ମନ୍‌ଙ୍ ୱେବ୍‌ସାଇଡ଼୍‌ ଡ଼େତେ।

ସିନ୍‌ତାମ୍‌ ।