ଆମୁଡ ସିଂ

ଜୁରାୟ୍‌ ୱେବ୍‌ସାଇଡ଼୍‌ ସିଲଡ଼୍‌ ଏଜାତବେନ୍‌ ।

ଇନ୍‌ଲେନ୍‌ ଅସୋୟ୍‌ ବଇନ୍‌ ଆବର୍ନେ, କନନନ୍‌ ଡ଼ ଅଡ଼ିଓ ଅନବ୍‌ଜଙ୍‌ବରନ୍ ଆମ୍ବେନ୍ ଆସନ୍‌ ଏଡ଼କ୍କୋଲୟ୍। ଡ଼ ତିଆତେ ଆମ୍ବେନ୍ ଅଡ୍‌କୋନ୍‌ ଡ଼ାଉନ୍‌ଲୋଡ଼ ଅବ୍‌ମେଲେ ଏରପ୍ତିତେ।  ଆରି ଜୁରାୟ୍‌ ଲଙ୍‌ଲଙ୍‌ଙନ୍‌ ( ସର୍ରଙନ୍‌ )  ବାତ୍ତେ ଗିୟ୍‌ଲେ ଏରବ୍‌ତିତେ । ଅନିଡନ୍‌  ଆର୍କଡ଼଼ାବିନ୍‌ ଆତୋଣ୍ତୋ  ଜୁରାଇ ଡ଼ ଇଂରାଜି ଆନିଡ଼ଲ୍‌ ଆଇଡିଡ଼୍‌ ଡକୋ । ତି ଅରବ୍‌ମଡ୍‌ଲୋଙନ୍‌ ଲନବ୍‌ବଡ଼ନ୍‌ ଡ଼କୋ ତିଆତେ ଏସୁଙେଏଣ୍ତେନ୍‌  ଜୁରାଇ ଡ଼ ଇଂରାଜି ଲଙ୍‌ଲଙ୍‌ଙନ୍‌ ବାତ୍ତେ ଗିୟ୍‌ଲେ  ଡ ଅମ୍‌ଡଙ୍‌ଲେ ଏରପ୍ତିତେ ।  ଆମ୍ବେନ୍‌ କେନ୍‌ଆତେ ଗିୟ୍‌ଲେ ଅମ୍‌ଡଙ୍‌ଲେ ଡ଼ଅଙ୍‌ଲେନ୍‌ ଏବର୍ତଲେନ୍‌ ଡ଼ ଆଜରିର୍‌ତାଞନ୍‌ ଆଡ଼ିନ୍ନାଇଙ୍‌ ମନଙ୍ ୱେବ୍‌ସାଇଡ଼୍‌ ଡ଼େତେ।         

 ସେନ୍‌ତମ୍‌ ।

ଲଙେ ଆଞନଙ୍‌ବର୍‌

Verse of the day

ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ପୁଣି, ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସାଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା।

Luke 2:6
sara
ସେର୍ ଆବ୍‌ମେଆ