ଜୁରାଇ ଆରାଦନା କନନ୍‌କନ୍

କେନ୍‌ ଆକନନ୍‌ ଟ୍ରାଏଲ୍‌ ଆସନ୍‌ ଡ଼ ଚେକ୍‌ ଆବ୍‌ମେ ଆସନ୍‌। କେନ୍‌ ଆକନନ୍‌ ଏର୍‌ନନ୍‌ଡ଼ୁଙ୍ଗ। ଆମ୍ଭେନ୍ ଆମ୍‌ଡ଼ଙବା ଡ଼ ଇନ୍‌ଲେନ୍‌ ଆଡ଼ଙ ବରେନ୍‌ବା ।  ସିନ୍‌ତାମ୍‌ ।

  • ଏକୁଲମ୍‌ ମନେଲୋଙ୍‌ ଇନିଆବ୍‌ତଙ୍ଗ୍‌

  • ଜିରାଇବା… ଜିରାଇବା (କେନ୍‌ ଆତେ ୱାର୍କସପ୍‌ ରେକଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଆକନନ୍‌))